Sklep
Prenumerata

Nasza księgarnia

wszystko o
Strona główna

Wspomnienie o red. B. Burnacie

Archiwum publikacji

Opis czasopisma

Wydawca/kontakt

SKO Wrocław
przeszukaj serwisSZUKAJ W SERWISIE

Dr inż. Jerzy Zmieniewicz

Żwirownia „Nowa Biała” w Nowej Białej k/Nowego Targu

Żwirownia „Nowa Biała” jest jedną z czterech funkcjonujących żwirowni w rejonie Podhala i Orawy.
Do tej pory region jest dość ubogi w inwestycje, region nic nie korzystał z wielkiego zapotrzebowania na kruszywa do 2012 r, gdyż znaczące inwestycje drogowe, jak autostrady czy drogi szybkiego ruchu, ominęły ten region.
Na domiar złego, spadek zapotrzebowania po 2012 r. odbił się znacząco na szeregu małych inwestycji prywatnych ze względu na dużą ostrożność inwestorów i obaw przed kryzysem. Obecnie sytuacja się zmienia ze względu na to, iż niebawem ruszy budowa odcinka drogi szybkiego ruchu zwanej potocznie „zakopianką” na odcinku Lubień- Rabka, jak i planowane programy budowy sieci kanalizacji, szczególnie w rejonie Białki Tatrzańskiej i Bukowiny, jak i wiele innych mniejszych przedsięwzięć związanych z możliwością pozyskiwania nowych środków unijnych. Daje to nadzieję na lepszą przyszłość, jak i rozwój istniejących zakładów górniczych.

      
Stan wyrobiska w 2010 roku

Pierwszą koncesję na eksploatację złoża Nowa Biała otrzymała firma PPD-M S.A. z Nowego Targu w 2001 roku. Obejmowała ona 6,6 ha, a własność gruntu stanowiła obszar niecałych 3 ha.
Spółka MKM rozpoczęła eksploatację złoża „Nowa Biała” po przeniesieniu koncesji w marcu 2010 r. Niezwłocznie rozpoczęto prace projektowe, jak i postępowanie prawno-administracyjne dotyczące całej własności gruntu, obejmujące obszar ponad 20 ha.
Spółka MKM Kruszywa powstała w dniu 19.12.2009R i została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Siedziba spółki znajduje się w Nowym Sączu. Spółka jest właścicielem żwirowni „Nowa Biała”, zlokalizowanej w Nowej Białej, gmina Nowy Targ. Całkowita powierzchnia Żwirowni wynosi ponad 20 ha, z możliwością powiększenia obszaru. Aktualna koncesja z 2014 roku obejmuje całą własność gruntów.
Żwirownia znajduje się przy drodze powiatowej z Łopusznej do Dursztyna w odległości 1200 m od skrzyżowania z drogą nr 969 w Łopusznej. Odległość od Nowego Targu wynosi ok. 8 km.
Złoże kruszywa naturalnego "Nowa Biała" stanowi fragment stożka napływowego rzeki Białki. Złoże budują czwartorzędowe utwory rzeczno-lodowcowe stanowiące grube żwiry granitowe, piaskowcowe, wapienne i wapienie dolomityczne oraz różnoziarniste piaski.
Nadkład przykrywający złoże stanowi warstwa gleby i cienka warstwa gliny z pojedynczymi otoczakami. Bezpośrednio pod nadkładem występuje seria złożowa stanowiąca różnoziarniste żwiry z domieszką piasków i otoczaków. Średni punkt piaskowy wynosi 22,3% a zawartość pyłów stanowi 2,1%. Zawartość w złożu granitu wynosi 61%. W składzie petrograficznym frakcji piaskowej dominują ziarna kwarcu (63,8%).
Złoże znajduje się w znacznej odległości od cieków wodnych. Około 1,2 km od północnej jego granicy przepływa rzeka Dunajec, od strony zachodniej w odległości ok. 1,0 km, a poza wschodnią granicą, w odległości ok. 2,0 km-rzeka Białka. W granicach udokumentowanego złoża występuje jeden, czwartorzędowy poziom wodonośny związany z utworami żwirowymi. Zwierciadło wody ma charakter swobodny i ulega wahaniom w zależności od intensywności opadów atmosferycznych.
W złożu nie występują kopaliny towarzyszące. Kopalina główna, którą stanowi kruszywo naturalne, w całości jest wykorzystana do produkcji kruszyw drogowych i budowlanych w zakładzie przeróbczym, na terenie kopalni, zgodnie z jego kwalifikacją na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w trakcie dokumentowania złoża.
Badania te potwierdziły, że kruszywo to kwalifikuje się zgodnie z normą PN-EN 12620, PN-EN 13242 kruszywa drogowe oraz PN-EN 13043 mieszanki bitumiczne budowlane i drogowe, do wykorzystania w budownictwie drogowym i kubaturowym.
W trakcie przeróbki mechanicznej także nie powstaną odpady, gdyż całość materiału po przeróbce zostanie rozdzielona na poszczególne frakcje handlowe i będzie stanowić produkt handlowy.

Eksploatacja złoża jest dwoma piętrami o zmiennych wysokościach (w zależności od zmienności budowy geologicznej), systemem ścianowym lub zabierkowym. Eksploatacja prowadzona jest znad i spod lustra wody.
      
Eksploatacja piętra II, zawodnionego 2013r.
Urabianie realizowane jest przy wykorzystaniu koparki hydraulicznej względnie ładowarki z jednego lub dwóch poziomów eksploatacyjnych. Poziom I (mieszany) stanowi strop złoża, z którego urabiane jest piętro górne (niezawodnione) do poziomu lustra wody w całości lub warstwami. Poziom II posiada zmienną lokalizację wysokościową, uzależnioną od położenia zwierciadła wody w basenie eksploatacyjnym. Z poziomu II urabiana jest warstwa zawodniona serii złożowej do głębokości wysięgnika koparki podsiębiernej, aktualnie jest to ok. 10 m.
Docelowo do urabiania podwodnej partii złoża (dolnej części piętra zawodnionego) zastosowana zostanie koparka pływająca. Całkowita udokumentowana miąższość złoża to 20 m.

Realizacja produkcji poszczególnych asortymentów odbywa się przy pomocy własnych maszyn jak i obcych (dzierżawionych, podwykonawstwo), dobieranych w zależności od zapotrzebowania na poszczególne asortymenty. Proces wydobycia realizowany jest poprzez firmę zewnętrzną, co daje możliwość ograniczenia kosztów w okresie zimowym, „martwym sezonie”.
      
Produkcja kruszyw układami mobilnymi

Produkcja kruszyw realizowana jest przy pomocy mobilnych zestawów krusząco-sortujących. Do kruszenia wstępnego zastosowano kruszarkę szczękową z rozsiewem na dwie frakcje 0-30, i 30-80, frakcja 30- 80 stanowi nadawę do produkcji grysów, przy pomocy kruszarki stożkowej. Końcowym ogniwem jest przesiewanie na mokro. Zastosowana technologia pozwala wyeliminowanie „słabego ziarna”, co w rezultacie daje wysokie parametry grysów o zawartości granitu 80, a nawet ok. 90% w masie. Spółka kładzie ogromny nacisk na wysoką, jakość grysów do betonów konstrukcyjnych, jak i do niektórych mieszanek mineralno - asfaltowych, zgodnie z aktualnymi normami. Wprowadzona jest ZKP, okresowo przeprowadzane są badania przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną.
©2004 made and hosted by mediacom